Załącznik nr 1

Do Regulaminu Organizacyjnego

Domu Dziecka w Kraśniku

przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu
w Kraśniku Nr 158- 573/ 14

z dnia 18 lutego 2014 roku

 

KODEKS  WYCHOWANKA

 

                    I.  PRAWA WYCHOWANKA

 

Wychowanek ma prawo do :

1.Korzystania z pomocy wychowawców i innych pracowników Placówki w rozwiązywaniu problemów oraz wolontariuszy i rodzin zaprzyjaźnionych zaakceptowanych przez dyrektora Placówki.

2.Szacunku i nietykalności osobistej.

3.Korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

4.Korzystania z biblioteki, świetlicy, komputera, zajęć kulinarnych, plastycznych i sportowych, gazet, czasopism, radia, wybranych programów telewizyjnych, video, gier świetlicowych, oraz innych rozrywek organizowanych przez Placówkę.

5.Korzystania z wycieczek, kolonii i obozów współorganizując je wraz z Placówką.

6.Wychowankowie mogą być zwalniani w dni wolne od nauki do rodzin i opiekunów za zgodą Sądu i dyrektora Placówki. Warunkiem zwolnienia jest opinia wychowawcy, nienaganne zachowanie, dobra nauka.

7.Każdy wychowanek ma prawo wybierać i być wybierany do reprezentacji samorządu.

8.Wychowanek ma prawo rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach na terenie Placówki i poza nią.

9.Wychowankowie mają prawo zgłaszania propozycji i wniosków odnośnie poprawy pracy przedstawicieli samorządu, warunków bytowych oraz innych przejawów życia społecznego.

 

 

                        II. OBOWIĄZKI  WYCHOWANKA

 

Wychowanek ma obowiązek:

1.Dbać o dobre imię Placówki.

2.Przestrzegać ustalonego porządku dnia.

3.Okazywać szacunek osobom pracującym w Placówce i współmieszkańcom.

4.Racjonalnie wykorzystywać czas na naukę własną.

5.Uczęszczać na zajęcia lekcyjne, naukę zawodu i inne zajęcia obowiązkowe.

6.Wykonywać prace samoobsługowe i prace na rzecz Placówki.

7.Dbać o wyposażenie Placówki.

8.Przestrzegać norm życia zbiorowego wykonując aktualnie obowiązujące zarządzenia dyrektora i wychowawców.

9.Szanować pracę wszystkich pracowników Placówki i wychowanków.

10.Być koleżeńskim i uczynnym wobec kolegów, otaczać opieką młodszych i słabszych.

11.Przestrzegać zasad higieny osobistej, estetyki ubioru oraz porządku i czystości                        w pomieszczeniach Placówki.

12.Chodzić w pomieszczeniach Placówki w ciapach.

13.Natychmiastowo zgłaszać wychowawcy przypadki chorób.

14.Dbać o bezpieczeństwo własne innych osób. Przestrzegać przepisów prawnych-BHP               i p.pożarowych.

15.Każdorazowo uzyskać zezwolenie u wychowawcy na pobyt poza Placówką i powiadamiać wychowawcę o swoim powrocie.

16.Przyjmowanie i odwiedzanie znajomych odbywać się może za zgodą wychowawcy zgodnie    z zasadami określonymi w rozdziale  III niniejszego  Kodeksu.

 

III.  ORGANIZACJA ŻYCIA W PLACÓWCE

 

1. Ogólne zasady odwiedzin i wizyt w  Placówce.

 

          1.Wychowanek ma prawo do przyjmowania rodziny oraz gości na terenie Placówki.

          2.Wizyty na terenie Placówki powinny odbywać się w atmosferze spokoju oraz                  z zachowaniem kultury.

          3.Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mogą odwiedzać wychowanka.

          4.Odwiedziny nie mogą odbywać się w porze nocnej.

          5.Wychowanek ma prawo do odmówienia wizyty i odwiedzin.

 

2. Odwiedziny  rodziców i krewnych.

          1.Rodzice mogą odwiedzać wychowanka w każdym czasie gdy dziecko przebywa            w Placówce, chyba , że  Sąd lub dyrektor placówki postanowi inaczej.

          2.Rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w życiu placówki poprzez:

a)     pomoc wychowankowi w czynnościach dnia powszedniego (sprzątanie, układanie,        reperacja i pranie odzieży, pomoc w odrabianiu lekcji itp.),

b)     udział w uroczystościach w placówce ( urodziny, I komunii, Wigilia, Dzień Rodziny             itp.),

c)     zaangażowanie w  zapewnieniu właściwej opieki zdrowotnej wychowanka,

d)     udział w pracach remontowych na rzecz placówki.

          3.Rodzice i krewni mogą przebywać w sypialni wychowanka z uwzględnieniem prawa innych dzieci do odpoczynku i prywatności.

          4.Rodzice i krewni są zobowiązani do zgłoszenia wychowawcy pracującemu z grupą swojej wizyty u dziecka i celu tej wizyty.

 

3. Odwiedziny osób i rodzin zaprzyjaźnionych oraz wolontariuszy.

          1.Odwiedziny odbywają  się w dni nauki szkolnej w godz. 14-16 i  18-20, natomiast w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 10-20.

          2.Osoby odwiedzające powinny uprzedzić wychowawcę grupy o planowanej wizycie       u wychowanka.

          3.Odwiedzający przyjmowani są w wyznaczonym miejscu.

          4.Odwiedziny w sypialniach każdorazowo wymagają zgody wychowawcy aktualnie pracującego z grupą.

          5.Czas wizyty nie może być zbyt długi, aby odwiedziny nie kolidowały z wykonaniem podstawowych obowiązków należących do wychowanka.

 

4. Odwiedziny kolegów i przyjaciół.

          1.Odwiedziny kolegów i przyjaciół odbywają się w wyznaczonym miejscu.

          2.W uzasadnionych przypadkach (za zgodą wychowawcy) goście mogą być przyjmowani w sypialni wychowanka (np. w czasie choroby).

          3.Wychowanek ma obowiązek przedstawić wychowawcy swoich gości.

          4.Odwiedziny kolegów i przyjaciół nie mogą odbywać się podczas odrabiania lekcji.

          5.Odwiedzający powinni stosować zasadę poszanowania spokoju i intymności innych mieszkańców. Stąd nie może być zbyt duża liczba gości do jednego wychowanka, oraz zbyt długi czas odwiedzin.

          6.Naganne zachowanie odwiedzających lub wychowanka przyjmującego gości jest powodem do natychmiastowego zakończenia wizyty.

          7.Poprzez naganne zachowanie rozumie się:

a)     palenie papierosów,

b)     wulgarne słownictwo,

c)     agresywne zachowanie,

d)     spożywanie alkoholu,

e)     brak poszanowania innych mieszkańców grupy bądź wychowawcy,

f)         nieprzestrzeganie obowiązującego prawa.

 

5. Szczegółowe obowiązki wychowanków w zakresie organizacji życia dziecka  w Placówce.

  1.      1.     Obowiązki wychowanków w sypialni:

a)     dbać o porządek, czystość i estetyczny wygląd całej sypialni,

b)     dokładnie i estetycznie ścielić tapczan,

c)     nie przechowywać w tapczanie żadnych rzeczy oprócz bielizny i pościeli,

d)     przechowywać odzież w szafie przeznaczonej do tego celu,

e)     gasić światło wychodząc z sypialni,

f)    w sypialni zabrania się: malowania po ścianach, wbijania gwoździ, wywieszania,      naklejania ozdób na ścianach meblach bez uzgodnienia z wychowawcą,

g)     za wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada wychowanek, który je      spowodował w sposób opisany w rozdziale  V ust.1.

  1.      2.     Obowiązki wychowanków w jadalni:

a)     przychodzić na posiłki w godzinach na nie  wyznaczonych,

b)     w czasie posiłków zachowywać się kulturalnie,

c)     nie wynosić posiłków oraz naczyń do sypialni z wyjątkiem posiłków dla       wychowanków chorych-leżących,

d)     nie wolno żadnemu wychowankowi wchodzić do kuchni, ani też wydawać poleceń       zatrudnionemu personelowi.

  1.      3.     Obowiązki wychowanków w miejscu nauki własnej:

a)     przestrzegać czystości, estetyki i porządku,

b)     dbać o sprzęt,

c)     punktualnie rozpocząć naukę

d)     w czasie nauki własnej zachowywać bezwzględną ciszę,

e)     po uzgodnieniu z wychowawcą dyżurującym, istnieje możliwość nauki                    w sypialniach,

f)      w czasie nauki własnej nie ma  przyjęć gości ani wyjść poza Placówkę.

  1.      4.     Obowiązki wychowanków w łazienkach:

a)     umiejętnie obchodzić się z urządzeniami sanitarnymi,

b)     oszczędzać wodę, szczelnie zakręcać krany,

c)     toaletę, umywalkę, natrysk po skorzystaniu z nich, należy pozostawić w czystości,

d)     nie wrzucać do ubikacji przedmiotów stałych (grubych papierów, szmat itp.),

e)     wszyscy wychowankowie obowiązani są dbać o porządek, czystość toalet i łazienek.

 IV. NAGRODY

 

Wychowanek wyróżniający się w nauce i pracy na rzecz  Placówki może otrzymać wyróżnienie w następujący sposób:

1)     indywidualna pochwała przez wychowawcę ( z wpisem do raportu),

2)     pochwała przez wychowawcę wobec grupy,

3)     pochwała przez dyrektora wobec wszystkich wychowanków,

4)     udział w atrakcyjnych wycieczkach organizowanych lub opłacanych przez Placówkę,

5)     nagrody rzeczowe,

6)     zwiększone kieszonkowe,

7)     dodatkowe kieszonkowe np. na wakacje, ferie,

8)     możliwość korzystania z atrakcyjnych propozycji oferowanych przez sponsorów.

 

                        V. KARY

 

1.Za nieprzestrzeganie obowiązującego w Placówce regulaminu oraz wyrządzone szkody, wychowanek może być ukarany w sposób następujący:

1)     naganą udzieloną przez wychowawcę ( z wpisem do raportu),

2)     naganą udzieloną przez wychowawcę wobec grupy,

3)     naganą udzieloną przez dyrektora wobec wszystkich wychowanków,

4)     dodatkowymi pracami porządkowymi na rzecz Placówki,

5)     zmniejszeniem kieszonkowego, ograniczeniem zakupu atrakcyjnej odzieży,

6)     ograniczeniem dofinansowania do wyjazdów wypoczynkowych,

7)     ograniczeniem wyjazdów do rodzin i osób zaprzyjaźnionych w dniach wolnych od nauki, w zamian zapraszając rodziców na przyjazdy do placówki,

8)     zawiadomieniem rodziny i osób bliskich dziecku,

9)     zawiadomieniem dzielnicowego,

10) zawiadomieniem PCPR oraz Sądu dla Nieletnich,

11) ostrzeżeniem dotyczącym rozpoczęcia procedury usunięcia z placówki,

12) wystąpieniem do Sądu o zmianę środka wychowawczego.

  1. Wychowanek, który uważa, że został ukarany niesłusznie lub, że kara jest niewspółmierna do popełnionego czynu, ma prawo odwołać się do dyrektora Placówki za pośrednictwem Przewodniczącego Samorządu Wychowanków. Dyrektor po konsultacji z pracownikami pedagogicznymi, zasięgnięciu opinii Samorządu zajmie stanowisko w ciągu 7 dni.

 

                        VI. ZAKAZY

 

Wychowankowi Placówki nie wolno:

1)     palić papierosów, pić alkoholu, stosować narkotyków i środków odurzających,

2)     przebywać poza Placówką po godz. 22.00,

3)     samowolnie opuszczać zajęć w szkole, praktycznej nauki zawodu i nauki własnej          w  Placówce,

4)     wychodzić z Placówki bez zgody wychowawcy,

5)     używać w sypialniach grzejników, żelazek, grzałek itp.

 

 

Dom Dziecka w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.