Załącznik  nr  2

do Regulaminu Organizacyjnego

Domu Dziecka w Kraśniku

przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu
w Kraśniku Nr 158- 573/ 14

z dnia 18 lutego 2014 roku

 

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

Domu Dziecka

w Kraśniku

 

Podstawowym zadaniem każdego wychowanka jest pilna i systematyczna nauka oraz wytrwała praca nad pełnym rozwojem osobowości.

Wychowanek ma obowiązek przestrzegania prawa.

 

§1

 

Udział w społecznym życiu Placówki

 
1.     Każdy wychowanek jeśli wyraża na to zgodę, jest członkiem Samorządu Wychowanków, który jest najwyższą władzą społeczności dzieci i młodzieży naszej Placówki.
 
2.     Samorząd może przedstawić dyrektorowi Placówki w Kraśniku wniosek i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki.
 
3.     Pracą Samorządu Wychowanków kieruje trzech przedstawicieli wybranych przez ogół wychowanków w głosowaniu do reprezentacji Samorządu.
 
4.     Przedstawiciele Samorządu Wychowanków w wyborach bezpośrednich wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę  Przewodniczącego oraz Skarbnika o ile Samorząd posiada własne konto bankowe.
 
5.     Kadencja przedstawicieli Samorządu trwa jeden rok szkolny, do czasu pobytu ich  przedstawicieli w Domu Dziecka w Kraśniku.
 
6.     Wychowankowie wybierają opiekuna Samorządu spośród pracowników placówki. Opiekun spełnia rolę doradcy w rozstrzyganiu podejmowanych spraw i łącznika    z kadrą pedagogiczną i dyrektorem Placówki.
 
7.     Samorząd Wychowanków współpracuje bezpośrednio z wybranym opiekunem, pracownikami pedagogicznymi i pracownikami administracyjnymi Placówki w Kraśniku.
 
8.     Przedstawiciele Samorządu Wychowanków prowadzą posiedzenia Samorządu        i uczestniczą w zebraniach pracowników pedagogicznych-jeśli zostaną zaproszeni przez dyrektora.

 

 

§2

 

1.     Samorząd Wychowanków może posiadać własne konto bankowe, obsługa którego prowadzona jest przez księgowość Placówki.
2.     Na konto samorządu mogą być przyjmowane:

  • Darowizny,
  • Nagrody pieniężne od sponsorów,

Środki zarobione przez wychowanków np. za wykonywanie drobnych prac,  sprzedaż własnych prac artystycznych.

 

3.     Środki o których mowa w pkt.2 mogą być przeznaczone na wypoczynek dzieci, organizację imprez rozrywkowo-kulturalnych oraz inne potrzeby wskazane przez samorząd i zaakceptowane przez opiekuna samorządu.

 

§3

 

Postanowienia końcowe

1.     Wychowankowie występujący w obronie swoich praw nie mogą być z tego powodu w jakikolwiek sposób represjonowani.

2.     Uchwalony Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez przedstawicieli samorządu  i akceptacji dyrektora.

 

 

 

 

 

 

Dom Dziecka w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.